» Pang-unang Pahina » Ang Diyah (Pagbabayad ng Salapi sa Napatay

Ang Diyah (Pagbabayad ng Salapi sa Napatay

Ang Islam ay nagtakda na ang diyah na dapat bayaran sa namatay na babae ay kalahati sa ibabayad sa namatay na lalaki. Ito ay pinapangyari lamang kung ang namatay na babaing Muslim ay namatay sa aksidente o hindi sinasadya, at hindi dahil sa pangunahing krimen (Capital Crime). Tungkol sa pagpatay, na nangangailangan ng pangunahing kaparusahan (Capital Punishment), kapwa lalaki at babae ay pantay sa batas ng Islam. Sa kasong pagpatay ng hindi sinasadya na kung saan and diyah na babayaran sa tagapagmana ng babaeng namatay ay kalahati lamang sa diyah na ibabayad sa tagapagmana ng lalaking namatay, ay sa dahilang ang pinsalang idinulot nito sa pamilya ng namatay na lalaki ay mas malaking pagkawala sa pananalapi. Ang pamilya ay nawalan ng tagapagtustos (breadwinner) na siyang ipinaliwanag namin sa itaas na siyang may pananagutan sa pananalapi para sa buong pamilya.

Hindi maipagkakaila na mahapdi ang pagkawala ng buhay, subali't sa pagkawala ng tagapaghanap-buhay ng buong pamilya dahil sa pagpanaw ng taong namamahala sa pananalapi ay mas mahalaga kaysa sa pagkawala ng kaanak na babae. Halimbawa kung ang miyembro ng pamilya, na ang ina ay namatay sa aksidente, ang pinakamahalagang bagay na naaalaala nila ay ang bagay na pagmamahal, pangangalaga, at pagmamalasakit na hindi kayang ibigay ng ama, subali't ang katayuang pananalapi ay hindi gaanong naka-apekto sa pagkawala ng ina kaysa kung ang ama ang siyang namatay. Dapat alalahanin na ang diyah ay hindi halaga o presyo o tunay na kabayaran ng taong namatay, nguni't ito lang ay ang pinakamababang pagtasa na dapat bayaran sa namatay at upang magpabawa sa pinsalang naidulot na kalungkutan at paghihirap sa pamilya ng namatay na tao.