» Pang-unang Pahina » Ang Karapatan ng Kababaihan sa Islam: Sa pangkalahatan; bilang mga bata at mga anak, kapatid, asawa, ina at bilang kamag-anak at kapitbahay

Ang Karapatan ng Kababaihan sa Islam: Sa pangkalahatan; bilang mga bata at mga anak, kapatid, asawa, ina at bilang kamag-anak at kapitbahay

Ang Islam ay nakaugnay sa kababaihan sa isang malawak na pananaw at nakapaloob dito ang tungkol sa ugnayan niya sa Allah (ang kanyang Tagapaglikha at Panginoon) at tungkol sa kanyang sarili bilang bahagi ng sangkatauhan, at sa lalaki, na kanyang kasama at natural na asawa (sa pamilya). Sa paglalarawang ilalahad sa ibaba, isasaalang-alang ang mga karapatan ng ibang pamayanan na ibinibigay sa kanila upang ihambing sa mga karapatan inilalaan ng Islam para sa mga babae. Kapansin-pansin na itinuturo ng Islam ang pagsaalang-alang sa mga pangangailangan at karapatan ng mga kababaihan sa buong buhay nila, bilang anak na babae, bilang kapatid, asawa, ina at bilang miyembro ng Islamikong pamayanan.