» Strona Główna » Zakończenie

Zakończenie

Islam jako ostatnie i wieczne posłannictwo Allaha (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) skierowane do wszystkich ludzi za pośrednictwem Wysłannika Muhammada (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) głosi od początku swego objawienia uszlachetnienie i wyróżnienie człowieka nad innymi Boskimi stworzeniami, o czym mówi Stwórca(Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość):

(My obdarzyliśmy szlachetnością synów Adama. My nosiliśmy ich na lądzie i na morzu. My zaopatrzyliśmy ich wspaniałymi dobrami. My wyróżniliśmy ich wielkim wyróżnieniem ponad wielu spośród tych, których stworzyliśmy.) (Qur’an 17:70)

Po przedstawieniu człowiekowi jego walorów oraz wyróżnieniu go spośród innych stworzeń, Allah (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) objawił inną zasadę a mianowicie zasadę równości wszystkich ludzi w stworzeniu i pochodzeniu. Allah (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) mówi:

(O ludzie! Bójcie się waszego Pana, który was stworzył z jednej istoty. ) (Qur’an 4:1)

Pod tym względem człowiek jest równy swemu bratu człowiekowi w wartościach ludzkich i każdemu dana jest równa szansa wyrażenia swoich myśli oraz wolność słowa; są sobie równi w wykorzystaniu łask i dóbr Allaha (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość), które stworzył we wszechświecie. Wszyscy ludzie niezależnie od pochodzenia, honoru oraz poziomu życia mają takie same szanse wykorzystania wszystkiego, czym ich Allah (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) obdarzył. Allah (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) nie ocenia szlachetności człowieka na podstawie rasy, koloru czy przynależności etnicznej. Tak więc wszyscy u Allaha (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) są sobie równi zarówno kobieta jak i mężczyzna, bogaty i biedny, zdrowy i chory, szlachetnie urodzony i wzgardzony.

Jedyną różnicą między nimi jest przestrzeganie lub nie nakazów i zakazów Allaha (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) i prostolinijność na drodze prostej. Allah Najwyższy (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) zwracając się do ludzi z tą wielką zasadą mówi:

(O ludzie! Oto stworzyliśmy was z mężczyzny i kobiety i uczyniliśmy was ludami i plemionami, abyście się wzajemnie znali. Zaprawdę, najbardziej szlachetny spośród was, w obliczu Boga, to najbardziej bogobojny spośród was! ) (Qur’an 49:13) Wysłannik Allaha (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział:

„O, ludzie! Wasz Bóg jest jeden i wasz ojciec jest jeden; Arab nie jest lepszy od nie-araba, ani nie-arab nie jest lepszy od Araba, czerwony nie jest lepszy od czarnego, a czarny od czerwonego. Różnica między nimi to bogobojność.” (Mesned Imam Ahmed, Hadis Nr. 23536)

Zasady islamu sprawiają, że człowiek stoi na równi ze swoim bratem- człowiekiem, tak samo kobieta jest równa mężczyźnie we wszystkim, oprócz tych kwestii, które wynikają z ich specyficznej natury. Allah Najwyższy (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) mówi:

(A wierzący mężczyźni i wierzące kobiety są dla siebie nawzajem przyjaciółmi. ) (Qur’an 9:71)

Czytamy również, co mówi Allah (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość):

(I wysłuchał ich Pan: "Ja nie pozwolę zginąć żadnemu uczynkowi tego spośród was, który czyni dobro, czy będzie to mężczyzna, czy kobieta.) (Qur’an 3:195)

Należy w skrócie udzielić kilku wskazówek:

  • mogę z pewnością powiedzieć iż kobieta nigdy nie miała pełnych praw i nie będzie cieszyła się nimi tak jak w islamie oraz nie osiągnęła i nie osiągnie pełnej wolności tak jak w islamie, ponieważ jest to religia objawiona przez Stwórcę ludzi: mężczyzny i kobiety i tylko On sam wie co jest korzyścią dla nich w życiu doczesnym i ostatecznym.

  • nie można oceniać islamu na postawie niewłaściwych zachować niektórych muzułmanów, którzy przynależą do islamu a tak naprawdę nie przestrzegają jego zasad. Islam to nie tylko wypowiedzenie ‘szahady’. To przede wszystkim wiara i czyn. Dla przykładu spotkamy muzułmanina, który kłamie i oszukuje i popełnia złe czyny, to wcale nie znaczy, że islam nakazuje lub uznaje te naganne czyny.

Islam możemy porównać do wielkiego koła, w którym znajdują się muzułmanie. Jedni z nich przestrzegają zasad islamu i osiągają przez to stopień doskonałości, drudzy zaś to muzułmanie lekceważący nakazy boskie poprzez złe uczynki, które wymagają kary zarówno w życiu doczesnym jak i ostatecznym, lecz nie są wykluczeni z tego koła (islamu) a nazywani są grzesznikami.

Wzywam każdego człowieka do obiektywnej oceny z jego strony, aby nie ulegał czyimś poglądom i orientacjom, lecz czytał wiarygodne książki o islamie w celu poznania tej religii i jej kodeksu, gdyż jest to religia Allaha (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) i kto o niej czyta bez uprzedzeń żądając jedynie Prawdy, jestem pewien, że Allah (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) oświetli jego rozum i poprowadzi go drogą prostą.

L.Veccia Vaglieri, współczesna włoska pisarka oraz badacz naukowy zajmujący się studiowaniem starożytnej i nowożytnej historii islamu. Pomimo, iż sama nie jest wyznania muzułmańskiego broni islamu. W swojej książce pt. „Obrona islamu” pisze:

„W celu uniknięcia pokusy ze strony niemoralnego zachowania i odrzucenia jej konsekwencji, muzułmańska kobieta zobowiązana jest do założenia hidżabu okrywającego całe jej ciało oprócz tych części, które jej wolność uważa za konieczną potrzebę, tj. oczy i stopy. Nie oznacza to braku szacunku dla kobiet ani ich zniewolenia, lecz celem jest ochrona ich przed żądzą mężczyzn. Archaiczna zasada, która głosi izolację kobiet od mężczyzn i życie moralne, będące następstwem tej izolacji sprawiły, iż handel nierządnicami zupełnie nie był znany w krajach Wschodu oprócz tych obszarów, które były pod władzą niemuzułmanów. Fakt, iż nikt nie może zaprzeczyć wartości tego dorobku zmusza nas do wyciągnięcia pewnych wniosków, a mianowicie takich, że tradycja hidżabu jest źródłem bezcennych korzyści dla społeczeństwa muzułmańskiego’.

Abdurrahman bnu Abdulkarim Alsheha

Skrzynka pocztowa / 5956 - 11535 / Rijad

„Pokój i błogosławieństwo Allaha (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) niechaj będą z wysłanym jako miłosierdzie dla światów - naszym Wysłannikiem Muhammadem(r), z jego rodziną, towarzyszami oraz wszystkimi, którzy szli jego śladami, aż do Dnia Sądu Ostatecznego.”

«وصلì الله وسلم علì المبعوث رحمÉً للعالمين رسولنا محمد وعلì آله وصحبه وسلم ومن اتبع هُداه وسار علì نهجه إلì يوم الدين»

Prosimy Allaha, aby przyjął od nas wysiłki włożone w tę pracę
Jeśli osiągnęliśmy sukces to zapewne od Allaha
a jeśli popełniliśmy błędy to
od nas i od szatana.

Drogi czytelniku! Religia islamu jest religią objawioną i całościową. Jest konstytucją szczęśliwego życia doczesnego i wiecznego.
Jeśli zauważysz u niektórych muzułmanów złe zachowanie i niemoralne postępowanie to wiedz, że islam nie ma z tym nic wspólnego, a powodem nagannego zachowania niektórych muzułmanów jest brak wiedzy religijnej lub słaba wiara. Nie można osądzać islamu na podstawie nieprawidłowego postępowania niektórych jego wyznawców.

Ta podstawowa informacja stanie się kluczem do szukania prawdy, której powinny towarzyszyć następujące sprawy:

- pozostawienie osobistych kaprysów i fanatyzmu religijnego
- szczera chęć do poznania prawdy a nie wyszukiwanie i wytykanie błędów
- niezależność w myśleniu, aby Twój osąd nie był przywłaszczeniem cudzych poglądów
- Jeśli chcą Państwo otrzymać dodatkowe informacje o islamie prosimy napisać na następujący adres:

Centrum Islamskie
Ul. Hetmańska 63
15-727 Białystok – Polska