» Strona Główna » Wątpliwości wokół kobiety

Wątpliwości wokół kobiety

Przy omawianiu statusu kobiety w islamie nie możemy pominąć wątpliwości, jakie krążą wokół samej kobiety. Celem ludzi rozpowszechniających te wątpliwości jest oczernianie islamu i przedstawienie złego obrazu kobiety w islamie- religii, która od samego początku chroni jej godność, honor, dumę i cnotę.

Wątpliwości, które krążą wokół kobiety w islamie i jej praw biorą swój początek na organizowanych różnego typu kongresach poświęconych prawom kobiet, a tak naprawdę mających ukryte cele pod płaszczykiem walki o wolność i równość kobiet. Dlaczego np. na nie porusza się tematów związanych z prawami dzieci, ludzi niepełnosprawnych i bezrobotnych oraz słabszych obu płci, którzy na całym świecie są dyskryminowani ze względu na ich religię i status społeczny? Dlaczego nie organizuje się konferencji i różnego rodzaju kongresów dla przedyskutowania problemów ludzi słabych i pokrzywdzonych, którzy domagają się od swoich krwiopijców oddania im należnych praw? Dlaczego dyskutuje się wyłącznie o tych kwestiach, o których ludzie nieposiadający dostatecznej wiedzy o islamie mają negatywne wyobrażenie? Skrótowo, do złudnych, pozornych celów zaliczamy:

  • Nakierowanie przez ludzi mających w tym pewien interes, opinii publicznej zarówno w świecie muzułmańskim jak i niemuzułmańskim na mniej znaczące sprawy społeczeństw, podczas gdy borykają się one z ważniejszymi problemami. My muzułmanie doskonale wiemy, iż te skupiające ogólną uwagę sprawy są błahe i niepodlegające dyskusji, bo islam wyjaśnił je i wydał o nich stosowne orzeczenie. Ci fałszywi ludzie przedstawiają się jako dobrzy doradcy, poszukujący prawdy, obrońcy praw kobiety, aby pozyskali ją do swoich szeregów. A następnie stanie się ona pionkiem w ich rękach i będą manipulować nią jak chcą i stanie się przynętą, która wabić będzie tego, który będzie celem, aby dołączył do ich grupy.

  • Praca na rzecz rozpowszechnienia rozpusty w społeczeństwach, bo wrogom łatwiej jest zawładnąć zdemoralizowanym społeczeństwem i wykorzystać jego bogactwa gdyż jego siła ludzka, która jest tarczą ochronną społeczeństwa zostaje zepsuta i daleka od wszelkich zobowiązań finansowych i społecznych. Profesor Henry Makow mówi: „Wojna Zachodu przeciw wspólnocie arabsko- muzułmańskiej na aspekty polityczne, kulturowe i moralne gdyż jej celem są bogactwa tej wspólnoty jak również zawładniecie najcenniejszym, co posiada: religia, skarby kulturowe i moralne a co dotyczy kobiety zamiana hidżabu na bikini i co związane jest z tym.

    Jeśli kierują się szczerością to zainteresowanie się kobietą nie jest ograniczone do żądania jej praw w jednym wieku a lekceważenie jej w innym czasie. Gdzie jest żądanie praw jej jako matki i praw jej jako osoby starszej , która potrzebuje większej troski. Dowodem na to są rozpowszechnione domy starców w tych krajach, które głoszą wolność kobiety i obronę jej praw. Byłoby piękniej i lepiej gdyby prawa kobiet były im oddane z intencją zadowolenia Allaha (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) i z obawą przed Jego bolesną karą w przypadku lekceważenia tych praw a nie danie jej praw wyłącznie siłą prawa a w przypadku braku prawa jej prawa są pogwałcone. Dziwię się tym gazetom publikującym piękne i kuszące kobiety specjalnie zapominając o tych mniej ładnych i starszych kobietach. Czy one wszystkie nie są równymi kobietami, a może jest to reklama towaru?

  • Ukryta nienawiść niektórych fanatyków religijnych do islamu i jego wyznawców. Na kongresie odbywającym się w r. 1935 w Jerozolimie Samuel Zwimer- przewodniczący organizacji ds. chrystianizacji w ten oto sposób przemówił do chrześcijańskich misjonarzy:

    ‘Działalność misyjna, do której przez kraje chrześcijańskie zostaliście powołani i którą macie zrealizować w krajach mahometańskich ma polegać nie na nawrócenia muzułmanina na chrześcijaństwo, bo w ten sposób naprowadzicie go na drogę prostą i uszlachetnicie, ale zadaniem waszym jest oddalić go od islamu tak, aby stał się stworzeniem pozbawionym kontaktu z Bogiem, co spowoduje zerwanie więzi z moralnością, na której opierają się wspólnoty. Dzięki temu zadaniu staniecie się przodującą grupą w podboju kolonialnym w krajach islamskich.

    Inny mówi: ‘Jeżeli będzie mogli wyprowadzić ( na zewnątrz) kobietę lub pozyskamy jej przychylność to osiągnęliśmy sukces’???.

A jaki może być inny sukces jak nie rozpowszechnienie rozpusty w celu zawładnięcia państwem i ludźmi. Poprzez poruszanie takich wątpliwych kwestii celem jest oczernieniem islamu i zamazaniu prawdy o nim, lecz nie będą tego w stanie uczynić jedynie w ich własnych myślach. Wrogość i uprzedzenie są kierowane wyłącznie do islamu i muzułmanów. Allah (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) mówi:

(I nie będą nigdy z ciebie zadowoleni ani wyznawcy judaizmu, ani chrześcijanie, dopóki nie pójdziesz za ich religią. Powiedz: "Zaprawdę, droga Boga - to jest droga prawdziwa!" I zapewne, jeśli ty pójdziesz za ich namiętnościami - po tym, jak przyszła do ciebie wiedza - nie będziesz miał przed Bogiem ani opiekuna, ani pomocnika. ) (Qur’an 2:120)

Zamiarem poruszania tych spornych kwestii dotyczących praw kobiety w islamie jest pozbawienie jej cnoty i godności i prowadzenie jej ku rozpuście na wzór kobiety zachodu, która brana za przykład. Proponuję, aby każda kobieta, muzułmanka czy też nie, czytająca tę pracę zastanowiła się nad tym, czy pozycja, którą osiągnęła w dzisiejszych czasach kobieta Zachodu zachowuje jej godność czy też ją poniża. Oto fragment wypowiedzi Prof. Henry Makowa: ‘ Młoda amerykańska kobieta prowadzi pozbawione wstydu rozpustne życie. Przed ślubem dziesiątki chłopaków chodziło z nią w efekcie, czego straciła swoje dziewictwo, będące częścią jej atrakcyjności stając się oziębłą i egoistyczną pozbawioną szczerych uczuć i prawdziwej miłości. Społeczeństwo amerykańskie ukierunkowuje kobietę ku męskim zachowaniom, co usposabia ją do agresywności i zmienności zachowań, przez co nie naddaje się ona na żonę ani na matkę, a tylko jest obiektem zaspokojenia seksualnych żądz mężczyzny. Straciła naturalne zdolności obdarzania miłością, rodzenia i wychowywania dzieci. Macierzyństwo, które polega na urodzeniu i wychowaniu dziecka jest szczytem rozwoju ludzkiego. Jest to etap, który uwalnia ludzi od ulegania namiętnościom, po to by stali się sługami Allaha, natomiast nowy międzynarodowy system kusząc niecnymi obrazami w miejsce małżeństwa przeciwdziała osiągnięciu przez ludzi poziomu prawości zmuszając ich do życia w samotności, izolacji i głodu seksualnego.

Każdy rozsądny człowiek świadomy jest maksymalnego wykorzystania kobiety, bo dopóki jest ona piękna i młoda dopóty drzwi przed nią stoją otwarte, gdy zaś piękno zniknie i zgaśnie jej witalność jest ‘wyrzucona’ tak jak wyrzuca się śmieci. Zrobiono z niej towar, który kupuje się i sprzedaje za pomocą prasy, masmedii i stała się jedynie obiektem pożądania. Doprowadziło to do pogwałcenia praw dziewczynki, zdrady żony i nieposłuszeństwa wobec matki a także niesprawiedliwego traktowania sąsiadki. Rzeczywiście kobiecie odebrano jej naturalne prawa pozbawiając ją wolności i doprowadzając do jej moralnego upadku. Porównując poniżającą sytuację kobiety z powiedzeniem Wysłannika () „ Bądźcie dobrzy dla kobiet” możemy śmiało powiedzieć, że status, jaki osiągnęła kobieta Zachodu w jej społeczeństwie, m.in. bezgraniczną wolność, jest rezultatem jej przeciwnej reakcji na średniowieczne postanowienia Kościoła dotyczące kobiety m.in. pozbawienie jej wielu praw, poniżenie godności i uznanie jej za podludzką istotę pozbawioną duszy. Ludzie mający ukryte, nieczyste zamiary wykorzystali tę sytuację do niszczenia społeczeństwa wraz z jej aktywem religijnym, tak by zaczęło wydawać na świat pokolenie pozbawione dobrych zasad dla łatwiejszego manipulowania nim tak jak chcą tego ich wrogowie. Islam natomiast w żaden sposób nie krzywdzi kobiety i nie pozbawia jej praw a co więcej stawia ją na równi z mężczyzną we wszystkim oprócz tych spraw, które wynikają z ich różnic fizyczno- psychicznych, bo przecież nikt nie może zaprzeczyć, że kobieta i mężczyzna są dwoma różnymi ludzkimi rodzajami posiadającymi różnice, które naturalnie wynikają z ich odmienności.

Dr. G. Lebon w swojej książce „Cywilizacja Arabów” pisze: ’Jeśli chcemy dowiedzieć się jaki jest stopień wpływu Koranu na kobiety to musimy przeanalizować sytuację w czasach rozwoju cywilizacji arabskiej. Faktem, który popierają historycy jest, że kobiety w tamtych czasach były traktowane tak dobrze, że to opowiadano ich siostrom w Europie. Od Arabów Europejczycy zapożyczyli rycerskie zasady a w tym szacunek i poważanie dla kobiet. Tak więc nie chrześcijaństwo ale islam podniósł pozycję kobiety z tego niskiego poziomu, w którym żyła i jest to sprzeczne z powszechnie głoszoną propagandą.

Jeśli przeczytamy o średniowiecznych chrześcijanach dowiemy się, iż nie mieli oni szacunku do kobiet a jeśli przeglądasz książki traktujące o tamtych czasach od razu znikną wszelkie wątpliwości związane z tą sprawą i dowiesz się, że mężczyźni okresu feudalizmu byli szorstcy dla kobiet zanim chrześcijanie nauczyli się od Arabów dobrego traktowania kobiet, etc.

Każdy człowiek posiadający zdrowy umysł nie zgadza się na to, aby jego honor był na sprzedaż u ludzi chcących tylko zaspokoić swoje zwierzęce żądze. Tak samo kobieta posiadająca zdrowy umysł nie zgodzi się, aby traktowana była jak towar, który sprzedaje się i kupuje a także nie zgodzi się na to, aby tak jak wąchany przez wszystkich kwiatek z czasem uschnie i będzie wyrzucony tak jak wyrzuca się zdarte ubranie. Jeśli chodzi o troskę o ludzi to kierunek islamu jest jasny, logiczny i naturalny i racjonalny. Ten kierunek wywodzi się z kontroli sumienia, która budowana jest na podstawie miłości i dobra dla wszystkich. Islam wychowuje swoich wyznawców w cnocie, czystości i honorze i dąży do naprowadzenia ich na dobrą drogę na podstawie kontroli wewnętrznej człowieka, poprzez którą zachowania ludzkie będą miały zagwarantowane kryteria. Damy na to przykład jak młody towarzysz Proroka(), który przyszedł do Wysłannika (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) i rzekł:

„O W wysłanniku czy zezwolisz mi na cudzołóstwo? Ludzie słysząc to krzyczeli na niego każąc mu milczeć. Wtedy Wysłannik Allaha(0 rzekł: Zbliż się. Młodzieniec podszedł do Proroka() a wtedy Wysłannik skierował do niego pytanie: „ Czy chcesz, aby cudzołożono z twoją matką? Na Allaha, nie. Wysłannik(0 odrzekł: I ludzie tego nie lubią dla swoich matek i zapytał: „Czy chcesz, aby cudzołożono z twoja córką? Odpowiedział młodzieniec: Na Allaha, nie. Wysłannik dodał: I ludzie tego nie lubią dla swoich córek”. A czy chcesz, aby cudzołożono z twoją ciotką? Odrzekł: Na Allaha, nie. Wysłannik powiedział: I ludzie także nie lubią tego dla swoich ciotek”…Na koniec Wysłannik(0) położył swoją dłoń mówiąc: O Allachu, wybacz mu jego grzech, oczyść jego serce i oddal go od cudzołóstwa.” Przez prośby Proroka ów młodzieniec już nigdy nie odczuwał pokusy cudzołóstwa. (Mesned Imam Ahmed , Hadis Nr. 22265)