» Strona Główna » Ogólne prawa kobiety w islamie

Ogólne prawa kobiety w islamie

 1. W obowiązkach religijnych, tj. modlitwa, jałmużna, post, pielgrzymka, kobieta ma te same zobowiązania co mężczyzna, jeśli spełnia warunki tej obowiązkowości (islam, dojrzałość płciowa, zdrowie umysłowe).

  Stwórca przeznaczył dla kobiety specjalną dyspensę w niektórych praktykach religijnych jedynie w trosce o jej stan psychiczno-fizyczny, np. podczas miesiączki i połogu nie wolno jej modlić się i pościć, jednak post musi odrobić po zakończeniu okresów krwawienia.

 2. Kobieta na równi z mężczyzną otrzymuje to samo wynagrodzenie i podlega tej samej karze zarówno w życiu doczesnym jak i ostatecznym. Allah Najwyższy (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) mówi:

  (Tego, kto spełni dobre dzieło - czy to mężczyzna, czy kobieta - i jest wierzącym, My ożywimy życiem wspaniałym, i takim wypłacimy ich wynagrodzenie czymś piękniejszym niż to, co czynili. ) (Qur’an 16:97)

 3. Równe partnerstwo w człowieczeństwie. W przeciwieństwie do innych religii kobieta nie jest źródłem grzechu pierworodnego ani powodem opuszczenia przez Adama (´alaihim salaam- Pokój z nimi)wiecznego Raju. Allah Najwyższy (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) mówi:

  (O ludzie! Bójcie się waszego Pana, który was stworzył z jednej istoty i stworzył z niej drugą do pary; a z nich dwojga rozprzestrzenił wiele mężczyzn i kobiet. Bójcie się Boga, o którego jedni drugich pytacie, i czcijcie łona!) (Qur’an 4:1)

  W tych wersetach Allah (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) wyjaśnia nam, iż stworzył obie płcie z jednego źródła i nie ma między nimi różnicy w aspekcie stworzenia i ich kompetencjach. Dzięki temu islam zlikwidował wszystkie rozpowszechnione nieprawidłowości w niesprawiedliwych systemach, a zwłaszcza drugorzędność kobiety, czego konsekwencją jest pozbawienie jej wielu praw. Wysłannik Allaha (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział:

  „Kobiety są rodzonymi siostrami mężczyzn.” (Sunen Abu Dałud,Hadis Nr.236)

 4. Kobieta na równi z mężczyzną ma prawo do ochrony swej godności i honoru. Za oszczerstwo i ubliżanie kobiecie islam wyznaczył karę. Allah Najwyższy (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) mówi:

  (A tym, którzy oskarżają kobiety godne, a nie mogą przyprowadzić czterech świadków, wymierzcie osiemdziesiąt batów i nie przyjmujcie od nich nigdy świadectwa. To są ludzie szerzący zgorszenie.) (Qur’an 24:4)

 5. Kobieta na równi z mężczyzną ma prawo do dziedziczenia po bliskich. Allah Najwyższy (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) mówi:

  (Mężczyznom przypada część tego, co pozostawili rodzice i krewni; i kobietom przypada część tego, co pozostawili rodzice i krewni. Czy to będzie mało, czy dużo, to jest udział obowiązujący prawnie.) (Qur’an 4:7)

  Z tego jasno wynika, że islam zapewnił kobiecie prawo do dziedziczenia, czego przed islamem była całkowicie pozbawiona i co gorsze stanowiła część dziedziczonego majątku. Allah Najwyższy (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) mówi:

  (O wy, którzy wierzycie! Nie jest wam dozwolone, abyście dziedziczyli kobiety wbrew ich woli. I nie przeszkadzajcie im zabrać część tego, co im daliście.) (Qur’an 4:19)

  Omar ibn al-Chattab powiedział:

  „...Na Allaha! Przed islamem nie uznawaliśmy kobiet, aż Allah objawił o nich to, co objawił i przydzielił im to, co przydzielił......” (Sahih al-Buchari, Hadis Nr. 1479)

 6. Kobieta równa jest mężczyźnie w kompetencjach i swobodzie w dysponowaniu majątkiem(może być właścicielem, prowadzić transakcje kupna -sprzedaży bez opiekuna i specjalnych ograniczeń pod warunkiem, że jest to zgodne z zasadami islamu). Allah Najwyższy (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) mówi:

  (O wy, którzy wierzycie! Rozdawajcie z dobrych rzeczy, które zyskaliście.) (Qur’an 2:267)

  W innym wersecie Allah Najwyższy (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) mówi:

  (Zaprawdę - muzułmanie i muzułmanki, wierzący i wierzące, prawdomówni i prawdomówne, cierpliwi i cierpliwe, pokorni i pokorne, dający jałmużnę i dające jałmużnę, poszczący i poszczące, zachowujący czystość i zachowujące, wspominający Boga często i wspominające - przygotował dla was Bóg przebaczenie i nagrodę ogromną. ) (Qur’an 33:35)

 7. Kto dba o honor kobiety, określany jest przez islam jako osoba w pełni dojrzała, mądra i dobra, o czym powiedział Wysłannik Allaha (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim):

  „Najpełniejszą wiarę spośród wiernych mają najbardziej moralni, a najlepsi spośród was, to najlepsi dla swych żon.” (Sahih Ibnu Habban, Hadis Nr.4176)

 8. Kobieta na równi z mężczyzną posiada prawo do wykształcenia, zdobywania wiedzy oraz nauczania, bo Wysłannik Allaha (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział:

  „Zdobywanie nauki jest obowiązkiem każdego muzułmanina.” (Sunen Ibn Madża, Hadis Nr.224)

  Wszyscy naukowcy islamu są zgodni, co do tego, że pod pojęciem ‘muzułmanin’ rozumieć należy zarówno mężczyznę jak i kobietę.

 9. Kobieta na równi z mężczyzną ma prawo do wychowania. Każdy z nich zasługuje na dobre wychowanie oraz na życie w prawidłowej atmosferze rodzinnej. Poza tym utrzymanie dziewczynek i ich edukację islam uważa za przyczynę wejścia do Raju. O tym mówi Wysłannik Allaha (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim):

  „Ktokolwiek utrzymuje trzy córki i wychowuje je aż do osiągnięcia przez nie dojrzałości i będzie dobry dla nich tego Allah wynagrodzi Rajem.” (Sunen Abu Dałud , Hadis Nr.5147)

 10. Kobieta na równi z mężczyzną ponosi odpowiedzialność za naprawę społeczeństwa przez nakazywanie dobra i zakazywanie zła, o czym mówi Allah Najwyższy (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość):

  (A wierzący mężczyźni i wierzące kobiety są dla siebie nawzajem przyjaciółmi. Oni nakazują sobie to, co uznane, a zakazują sobie tego, co naganne. Oni odprawiają modlitwę i dają jałmużnę, są posłuszni Bogu i Jego Posłańcowi. Tym Bóg okaże miłosierdzie. Zaprawdę, Bóg jest potężny, mądry!) (Qur’an 9:71)

 11. Kobieta podobnie jak mężczyzna może udzielić azylu(zapewnić bezpieczeństwa), o czym mówi Allah Najwyższy (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim):

  (A jeśli ktoś z bałwochwalców poszukuje u ciebie schronienia, to daj mu schronienie, tak by mógł usłyszeć słowo Boga, a następnie doprowadź go do miejsca bezpiecznego. ) (Qur’an 9:6)

Wysłannik Allaha (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział:

„Udzielenie ochrony przez muzułmanów jest dla nich jednakowe, a kto zawiedzie muzułmanina, przekleństwo Allaha, aniołów i wszystkich ludzi spadnie na niego.” (Sahih al-Buchari, Hadis Nr.3008)

Prawo udzielania azylu jest zapewnione kobiecie i mężczyźnie na równi, na podstawie hadisu kuzynki Wysłannika (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) Um Hani Bint Abu Talib (radia-llahu ´anhu- Niech Allah będzie zadowolony z niego), która zapewniła bezpieczeństwo niewiernemu w czasie zdobycia Mekki przez muzułmanów, podczas gdy jej brat, Ali Ibn Abu Talib planował go zabić. Wówczas Um Hani poskarżyła się Wysłannikowi (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) prosząc o radę. Wysłannik Allaha (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) `rzekł:

„Ubezpieczony ten, kogo ubezpieczasz Um Hani.” ( Sahih al-Buchari , Hadis Nr.350)

Islam tak daleko posunął się w sprawie udzielania przez kobietę azylu, że dozwolił jej udzielać go nawet w imieniu muzułmanów, o czym mówi Prorok Muhammad (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim):

„Kobieta może dać bezpieczeństwo innym w imieniu muzułmanów.” (Sunen at-Tirmizi, Hadis Nr.1579)

Powszechnie wiadomo, że w pewnych kwestiach kobieta nie może być równa mężczyźnie, a to ze względu na ich jasno sprecyzowane role. Będziemy analizować te kwestie przy omawianiu zagadnień związanych z kontrowersjami, jakie wywołuje sprawa kobiety.Aby docenić wysoki status kobiety w islamie musimy najpierw zapoznać się z pozycją, jaką posiadała ona przed islamem.