» Strona Główna » Prawa kobiety w islamie » Prawa dziewczynki

Prawa dziewczynki

prawo do życia

Allah (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) nakazał rodzicom dbać o życie swoich dzieci, zarówno dziewczynki jak i chłopca i uczynił zabijanie ich wielkim grzechem. Allah Najwyższy (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) mówi:

(Nie zabijajcie swoich dzieci z biedy-My damy zaopatrzenie i wam, i im.) (Qur’an 6:151)

Islam zobowiązał ojca do finansowego utrzymania swoich dzieci już od momentu ich poczęcia. Allah Najwyższy (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) mówi:

(A jeśli są brzemienne, to łóżcie na ich utrzymanie, aż złożą swoje brzemię! ) (Qur’an 65:6)

prawo do karmienia

Dziewczynka ma prawo być wykarmiona i dobrze traktowana. Ojciec ma obowiązek zapewnić swej córce zainteresowanie się jej sprawami i opiekę. Allah Najwyższy (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) mówi:

(Matki pragnące w pełni wykarmić swoje dzieci będą je karmiły przez całe dwa lata. A na ojcu dziecka ciąży obowiązek zaopatrzenia ich w żywność i odzież, zgodnie z przyjętym zwyczajem. )) (Qur’an 2:233)

prawo do wychowania i edukacji

Islam nakazał rodzicom dbać o fizyczny, umysłowy i duchowy rozwój dziewczynki. Wysłannik Allaha (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział:

„Wystarczającym grzechem dla mężczyzny jest, gdy zostawia tych, których utrzymuje.” (Sahih Ibnu Habban, Hadis Nr.4240)

Mowa o tym jest również w innym hadisie:

„Każdy z was jest opiekunem i każdy jest odpowiedzialny za swoich podwładnych. Władca jest opiekunem, mężczyzna jest opiekunem swej rodziny, kobieta jest opiekunką domu, męża i dzieci. Tak, więc, każdy z was jest opiekunem i każdy jest odpowiedzialny za podwładnych.” (Sahih al-Buchari, Hadis Nr.853)

W islamie zalecane jest, aby rodzice wybierali dla swych dzieci dobre imiona, a opieka nad nimi w przypadku separacji i rozwodu należy się matce. Islam określił taki podział, dlatego, że to kobieta jest bardziej opiekuńcza i litościwsza, a to na podstawie przekazanego przez Amru bnu Szuajb (radia-llahu ´anhu- Niech Allah będzie zadowolony z niego) hadisu, w którym jedna kobieta rzekła: O Wysłanniku Allaha! Dla tego mojego syna mój brzuch był bezpiecznym lokum, a moje piersi były karmieniem, a moje kolana były dla niego siedzeniem, a jego ojciec rozwiódł się ze mną i chce odebrać mi syna. Wysłannik Allaha (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) rzekł:

„Ty masz prawo do niego, skoro nie wyszłaś ponownie za mąż.” (Sunen Abu Dałud , Hadis Nr.2276)

prawo do miłości i współczucia

Miłość i współczucie są potrzebne dziecku w takim samym stopniu jak jedzenie i picie i dlatego są one tak samo niezbędne dla psychiki i wychowania dziecka. Islam daje dziewczynce prawo do miłości, bo jest to religia litości i miłosierdzia.

Abu Hurajra (radia-llahu ´anhu- Niech Allah będzie zadowolony z niego) wspomina o tym, że Wysłannik (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) pocałował swego wnuczka Hassana bnu Ali i to w chwili, kiedy był obecny u niego Al-Akra Ibn Habit. Wtedy Al-Akra powiedział: „Mam dziesięcioro dzieci, a nigdy żadnego nie pocałowałem”. Wysłannik Allaha (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) spojrzał wtedy na niego i powiedział:

„Kto nie stosuje miłosierdzia, jemu samemu miłosierdzie nie jest dane.” (Sahih al-Buchari, Hadis Nr.5651)

prawo do wykształcenia

Islam uszanował wiedzę i podniósł jej rangę. Allah Najwyższy (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) mówi:

(Wywyższy Bóg - na różne stopnie - tych spośród was, którzy wierzą i którzy otrzymali wiedzę. Bóg jest w pełni świadomy tego, co czynicie! ) (Qur’an 58:11)

Zdobywanie wiedzy islam zaliczył do jednego z obowiązków muzułmanina i muzułmanki. Wysłannik Allaha (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział:

„Zdobywanie nauki jest obowiązkiem każdego muzułmanina.” (Sunen Ibn Madża, Hadis Nr.224)

W islamie nauczanie dziewczynek jest przyczyną podwójnego wynagrodzenia przez Allaha (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość). Wysłannik Allaha (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział:

„Jeśli jakikolwiek mężczyzna będzie miał niewolnicę i będzie ją dobrze kształcił, wychowa w najlepszy sposób, a następnie wyzwoli ją i pojmie za żonę, to będzie miał podwójnie wynagrodzenie.” ( Sahih al-Buchari , Hadis Nr.4795)

prawo do równości

Islam zobowiązał rodziców do równego i sprawiedliwego traktowania swoich dzieci obojętnie czy to chłopca czy dziewczynki. Allah Najwyższy (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) mówi:

(Zaprawdę, Bóg nakazuje sprawiedliwość, dobroczynność i szczodrobliwość względem bliskich krewnych! On zabrania tego, co bezecne, naganne i występne. On was napomina - być może, wy się opamiętacie! ) (Qur’an 16:90)

Jeśli równość i sprawiedliwość względem dzieci nie byłyby przez Kur’an i Sunnę wymagane, to zasłużyłyby na nie bardziej dziewczynki na podstawie hadisu Wysłannika (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim):

„Bądźcie sprawiedliwi dla waszych dzieci w obdarowywaniu ich, bo jeśli faworyzowałbym kogoś spośród dzieci to byłaby to kobieta.” (Sunen al-Bejhaki, Hadis Nr.11780)

prawo do wyboru męża

W sprawie małżeństwa islam bierze pod uwagę zdanie kobiety, uznając go za warunek ważności aktu. Islam, zatem dał kobiecie prawo wyboru przyszłego męża. Wysłannik Allaha (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) powiedział:

„.... Kobieta nie wyjdzie za mąż, dopóki nie zostanie zapytana o zgodę. Zapytali: Jak wygląda jej zgoda? Wysłannik rzekł: Milczy.” (Sahih al-Buchari, Hadis Nr. 4843) W islamie ani ojciec kobiety ani jej opiekun nie mają prawa zmuszać jej do poślubienia kogoś, kogo ona nie akceptuje. Jest na to przekazany przez Ajszę (radia-llahu ´anhu- Niech Allah będzie zadowolony z niego) hadis, który mówi o tym, „że pewna młoda kobieta zwróciła się do Wysłannika (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) skarżąc się, że ojciec zmusza ją do małżeństwa. Wysłannik (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) dał jej możliwość wyboru. W efekcie wyraziła ona zgodę, ale oświadczyła, iż buntując się chciała uświadomić kobietom, że ojcowie nie mają prawa zmuszać ich do małżeństwa.” (Mesned Imam Ahmed, HadisNr.25087)

Wysłannik (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) wiele uwagi poświęcił kobietom poprzez interesowanie się ich sprawami,opiekę i dobroć skierowaną do nich. Wysłannik Allaha (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział:

„Ktokolwiek będzie miał trzy córki lub trzy siostry albo dwie córki lub dwie siostry i będzie dobry dla nich bojąc się Allaha w ich sprawie, wejdzie do Raju.” (Sahih Ibnu Habban, Hadis Nr.446)

Islam uznał troskę o dziewczynki i dobroć dla nich za jeden z powodów wejścia do raju. Jest to sposób na zachęcenie rodziców do dążenia w celu uzyskania wynagrodzenia u Allaha (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość).

Aisza - Matka Wiernych (radia-llahu ´anhu- Niech Allah będzie zadowolony z niego)powiedziała: „Pewnego dnia przyszła do mnie biedna kobieta, która trzymała na rękach dwie dziewczynki. Wręczyłam jej trzy daktyle; dała każdej z nich po jednym, a sama zaś chciała zjeść pozostałego daktyla, ale dwie córki prosiły ją o owoc. Wtedy matka przełamała daktyla i dała po połowie córkom. Spodobało mi się to, co zrobiła ta kobieta więc wspomniałam o tym Wysłannikowi (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim), który rzekł:

„Przez ten czyn, Allah (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) zapewnił jej raj lub wybawił ją z piekła.” (Sahih Muslim, Hadis Nr.2630)

Islam nakazuje równość i sprawiedliwość między chłopcem a dziewczynką zarówno w sferze duchowej jak i materialnej. Oznacza to, że nie można faworyzować jednego z nich w obdarowywaniu, a więc wszystkim należy się po równo. Naaman bnu Baszir (radia-llahu ´anhu- Niech Allah będzie zadowolony z niego) powiedział: „Mój ojciec podarował mi część majątku, a moja mama, Omraa bintu Rałaha powiedziała, że nie zgadza się dopóki Wysłannik Allaha nie będzie świadkiem tego podarunku. Ojciec udał się do Wysłannika tak jak żądała tego moja matka i na pytanie Wysłannika:’ Czy uczyniłeś tak samo wobec wszystkich twoich dzieci? Odpowiedział: Nie. Na to Wysłannik Allaha (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim)rzekł:

„Bójcie się Allaha i bądźcie sprawiedliwi wobec waszych dzieci.” Po powrocie do domu ojciec zabrał mi ten podarunek.” (Sahih Muslim, Hadis Nr.1623)

Kwestia równego i sprawiedliwego traktowania chłopca i dziewczynki nie dotyczy jedynie spraw zewnętrznych, ale obejmuje również szczegóły życia, tak jak pocałunek. Anas (radia-llahu ´anhu- Niech Allah będzie zadowolony z niego) przekazał: „Do mężczyzny przebywającego u Wysłannika (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) przyszedł syn, a on go pocałował i posadził na swoich kolanach, zaraz po tym przyszła do niego córka, którą posadził przed sobą. Wysłannik (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział:

„Bądź sprawiedliwy dla swoich dzieci.” (Al-Bazzar, Hadis Nr.1893)

Skoro wspomnieliśmy o trosce, jaką islam otacza dzieci to należy przy tym skrótowo omówić stosunek islamu do sierot z takiego powodu, że sieroctwo negatywnie wpływa na psychikę dziecka i powoduje zejście na złą drogę. Pogorszyć sytuację może społeczeństwo pozbawione współczucia, które nie przestrzega praw sierot ani też nie wykonuje obowiązków w stosunku do nich.

Islam szeroko interesuje się sieroctwem zarówno chłopca jak dziewczyny i ustanowił, że troska i opieka nad sierotą należy do obowiązków najbliższej jego rodziny. W przypadku nieistnienia najbliższej rodziny obowiązkiem państwa islamskiego jest zaopiekowanie się sierotą i wychowanie go.

Islam surowo potępia tych, którzy przywłaszczają sobie majątki sierot, bo Allah (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) mówi:

(Zaprawdę, ci, którzy zjadają dobra sierot, popełniając niesprawiedliwość, zjadają to, co w ich trzewiach będzie ogniem; i będą wystawieni na ogień płonący. ) (Qur’an 4:10)

Prorok Muhammad (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział:

„Bardzo przestrzegam przed marnotrawieniem prawa dwóch słabych – sieroty i kobiety.” (Al-Mustadrek, Hadis Nr.211)

Z powyższego hadisu wynika, że ludziom, którzy nie przestrzegają praw kobiet i sierot i krzywdzą ich, towarzyszyć będzie wstyd i ciążyć na nich grzech. Allah (Subhaanahu wa ta´ala- Chwała Jemu i Wyniosłość) ostrzega przed uciskiem sierot.

(Przeto sieroty - nie uciskaj! ) (Qur’an 93:9)

Teksty Sunny zachęcają do opiekowania się sierotami i do dobroci w stosunku do nich. Wysłannik Allaha (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział:

"Ja i osoba, która opiekuje się sierotą i zaopatruje ją będziemy w Raju tak: Tu Wysłannik (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) pokazując trzymał razem palec wskazujący z palcem środkowym." (Sahih al-Buchari, Hadis Nr. 4998)

W innym hadisie czytamy:

„Kto głaszcze głowę sieroty dla zadowolenia Allaha, za każdy włos dotknięty jego ręką będzie miał wynagrodzenie...” (Mesned Imam Ahmed, Hadis Nr.22207)

Islam poświęca dużo uwagi również dziecku nieznanych rodziców, gdyż prawem jego a obowiązkiem muzułmanów i państwa islamskiego jest okazanie mu zainteresowania, tak samo jak w stosunku do sieroty. O tym powiedział Wysłannik Allaha (salla-llahu ´alaihi wa salam- Pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim):

„Za dobro uczynione każdej żywej istocie jest naznaczone wynagrodzenie.” (Sahih al–Buchari, Hadis Nr. 2334)

Poprzez troskę o sieroty islam dba o ich prawidłowy rozwój w społeczeństwie tak, aby stały się dobrymi obywatelami spełniającymi swoje obowiązki i żyjącymi normalnie.