» Strona Główna » Sytuacja kobiety na przełomie wieków » Kobieta w starożytnym społeczeństwie chrześcijańskim

Kobieta w starożytnym społeczeństwie chrześcijańskim

W średniowieczu ojcowie Kościoła znacznie przesadzali w złym traktowaniu kobiety, gdyż uważali ją za źródło grzechu i zła, a także przyczynę wszystkich katastrof, których doznała cała ludzkość. Z tego też powodu związek między kobietą a mężczyzną nawet ten legalny został uznany za obrzydliwość, której należało uniknąć. O tym mówi św. Trotolian:

‘Ona jest tą istotą, przez którą szatan wchodzi do duszy człowieka i która popchnęła mężczyznę do przeklętego drzewa w ten sposób lekceważąc rozkaz Boga i zniekształcając Jego obraz( mężczyznę)’.

Duński pisarz Wieth Knudesen opisał pozycję średniowiecznej kobiety w ten sposób: ’Opieka nad kobietą była skąpa a wynikało to z doktryny katolickiej, która uważała kobietę za stworzenie drugiej kategorii’. Feminizm: translated to the English by Artur Chater 187

Św. Paweł mówi: ‘A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg...Mężczyzna, bowiem nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i odbiciem chwały bożej; lecz kobieta jest odbiciem chwały mężczyzny. Bo nie mężczyzna jest z kobiety, ale kobieta z mężczyzny. Albowiem mężczyzna nie jest stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę. Dlatego kobieta powinna mieć na głowie oznakę uległości ze względu na aniołów’. (NowyTestament,11;3-7-9)

Zasady chrześcijaństwa zobowiązały kobietę do poddania się mężczyźnie i bezwarunkowego posłuszeństwa, o czym mówi św. Paweł:

‘Żony bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony jak Chrystus głową Kościoła’. (NT,5;22-23)

Angielski pisarz Bernard Shoo wspomina: ‘Na podstawie prawa angielskiego, gdy kobieta wychodzi za mąż majątki jej stają się własnością jej męża’.

Dodatkowo religia i prawo nakazują kobiecie i mężczyźnie złączyć się wiecznym (nierozerwalnym) związkiem małżeńskim. Znaczy to, że nawet w przypadku istniejącej nienawiści i dużych problemów między małżonkami nie mają oni prawa rozwieść się tylko pozostać w separacji, której naturalną konsekwencją będzie życie w nielegalnych związkach.

W przypadku śmierci jednego z małżonków drugie nie ma prawa powtórnie wstąpić w nowy związek małżeński. To spowodowało, że status kobiety był niski a rola jej lekceważona. Sytuacja taka przyczyniła się do negatywnej reakcji ze strony myślicieli i intelektualistów zachodnich, którzy zaczęli wzywać do bezgranicznej wolności kobiety i mężczyzny, co z kolei pogrążyło społeczeństwa zachodnie w rozkładzie moralnym.